SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETIDA DAVLAT ILMIY TEXNIKA DASTURLARI DOIRASIDA BAJARILAYoTGAN FUNDAMENTAL VA INNOVATsION ILMIY LOYIHALAR

Samarqand Davlat universitetida ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil qilishda ularni davlat ilmiy-texnika dasturlariga mos kelishiga hamda ularning natijalari xalq xo‘jaligi, o‘quv jarayoniga qo‘llanilishiga asosiy e’tibor qaratilgan. Hozirgi vaqtda davlat ilmiy-texnika davlat dasturlari doirasida Respublika fan va texnologiyalarni rivojlanishning ustivor yo‘nalishlari bo‘yicha universitet olimlari tomonidan 17 ta fundamental, 2 ta amaliy va 1 ta innovatsion ilmiy loyihalari bajarilmoqda.

 

Loyiha shifri
Loyiha nomi
Loyiha rahbari F.I.Sh.
        

Fundamental grantlar

                                                  
OT-F1-138          Temuriylar davrida yaratilgan «Xamsa»larning komparativistik tadqiqi. M.Q.Muhiddinov, fil.f.d.
OT-F2-27 O’zgaruvchan valentlikga ega bo’lgan o’tkinchi metallar ionii bilan aktivlashtirgan fosfat va silikat shishalarga murakkab maydonlarning termoradiasion ta’sirida fundamental yutilish chegarasini va kvant effektlarining o’zgarishini tadqiq etish. M.K.Salaxitdinova, f-m.f.n.
OT-F2-30 Organik bo’yoqlarni biologik moddalar va metallarning nanozarachalari bilan komplekslarining fotonikasi. A.Sh.Yarmuxamedov, f-m.f.n.
OT-F2-37 Gaz aralashmasining tovushdan tez oqimidan foydalanib metallarni eritish, g’ovak metallar olish va ularning fizik xossalari tadqiq qilish. E.U.Arzikulov, f-m.f.n.
OT-F2-38 Dielektrik va metallarda aralashma va radiasiya-induksiyalashgan nuqsonlarning akustikaviy so’nish mexanizmlarga va akustik va optik aktivlik samaradorligiga ta’siri. F.R.Axmedjanov, f-m.f.d.
OT-F2-39 Nanoo’lchamli fazoviy va vaqt masshtablarida kondensirlangan muhitlarda akusto-optikaviy fazali holatlarni o’rganish. D.I.Semenov, f-m.f.d.
OT-F2-40 Molekulyar klasterlarning hosil bo’lish mexanizmlari va ularning tebranma spektrlarda namoyon bo’lishi.   A.Jumabayev,  f-m-f.d.
OT-F3-09 Mirzacho’l vohasi tabiiy resurslari (shamol, suv va quyosh radiasiyasi) asosida noan’anaviy energiya ishlab chiqarish imkoniyatlarini tadqiq qilish. X.T.Nazarov, t.f.n.
OT-F4-64 Bir jinslimas g’ovak muhitlarda suyuqlik sizishi va moddalar ko’chirilishi gidrodinamik modellarini tuzish va sonli tadqiq etish. B.X.Xujayorov, f-m.f.d.
OT-F4-66 Panjaradagi chekli sondagi zarrachalar sistemasi modellari. Energiya operatorlarining muhim va diskret spektrlari. S.N.Laqayev, f-m.f.d.
OT-F4-69 Garmonik analiz, darajali geometriya va ularning matematik fizika masalalariga tatbiqlari. A.R.Xalmuxamedov, f-m.f.d.
OT-F-4-90 Uch qatlamli qovushoq-elastik plastinkalarni dinamik yuklamalar ta’sirida deformasiyalanishini hisoblash. R.I.Xolmuradov, t.f.d.
OT-F7-83(85) Xromatagrafik jarayonlarni modellash, maqbullash va «Ushlanish kattaliklari-xossalari» o’zaro bog’liqliklarni o’rganish va ularni nanoxromatografiyada qo’llanilishi; Aminometilenfosfat kislotasi asosidagi alifatik va geterosiklik metallar korroziyasi ingibitorlarining sintezi va fizik-kimyoviy xossalari N.Q.Muxamadiyev, k.f.d.
OT-F7-84 Kimyoviy sensorlarning yangi avlodi uchun gaz sezgir materiallar sintezi nazariy asoslarini tadqiq etish.   E.Abduraxmonov, k.f.d.
OT-F8-07 Tog’ geosistemalarida cho’llanish jarayonini tayanch-tajriba uchastkalar yordamida o’rganish, baholash va kartalashtirish (G’o’bdin tog’i misolida).   A.Raxmatullayev, geog.f.n.
VA-FA-F2-006 Samarqand va Maydanak observatoriyalarida astrofizik obyektlarning o’zgaruvchanligini o’rganish.   B.Sh.Jurayev
VA-FA-F-7-004 Ikki getro atomli biofaol getrosiklik birikmalar sintezi.   Q.O.Zoxidov, k.f.n.

 

Innovasion grantlar

 
I-OT-2017-3-4 Galofit o’simliklar biomassasi va chorvachilik organik chiqindilaridan bioyoqilg’ilar olishning kompleks texnologiyasini ishlab chiqish.   F.Z.Xalimov, b.f.n., dosent
  Amaliy grantlar  
OT-A12-45 Mahalliy xom ashyolar asosida «Zol-gel» texnologiya usulida sorbentlar olish va ularning xromatografiyada qo’llanilishi Sayitqulov Sh. k.f.n.
OT-A12-46 Mahalliy xom-ashyolar asosida metanni oksi-kondensatlash reaksiyasi uchun katalizatorlar yaratish, tadqiq eti shva jarayonni maqbullashtirish Fayzullayev N.I. k.f.n.
 

Noyob obyektlar

 
Noyob obyekt «Zoologiya muzeyi»   A.R.Jabborov, b.f.n., dosent
Noyob obyekt «Yadro fizikasi» laboratoriyasi   A.N.Safarov, f.-m.f.n.
Noyob obyekt «Navoiy muzeyi»   D.I.Saloxiy, f.f.d., professor